ParochiŽle Caritas

De korte omschrijving hiervan is: "het betonen van de christelijke naastenliefde of van liefdadigheid".
Het bestuur bestaat uit zes personen en het doel van de caritas wordt als volgt omschreven:
"het helpen oplossen van de geestelijke en maatschappelijke noden. zoals die zich voor doen in de
praktijk van alle dag in de parochie, woonplaats of op landelijk niveau. Dit waar mogelijk in samen-
werking met bestaande groepen of instanties."
Het geld wwarover Caritas beschikt komt uit de jaarlijkse Caritas-collecte en uit de rente-opbrengsten
van een bescheiden vermogen, dat afkomstig is van het voormalige armenbestuur van de parochie.

De problemen waarvoor personen of gezinnen een beroep doen op Caritas zijn vaak niet op te lossen
met de huidige voorzieningen en regels van de overheid.
Enkele voorbeelden van geldelijke ondersteuning zijn:
    - de attenties voor de bezoekgroep 80+
    - de interkerkelijke kerstaktie voor zieken en bejaarden
    - een bloemetje voor de deelnemers aan de ziekenzalving
    - een bijdrage aan stichting De Schans (opvang gehandicapten te Odijk)
    - een bijdrage aan een zieke die graag een Lourdes-bedevaart wil maken
      maar dat zelf niet geheel zelf kan betalen.
Ook wordt er wat gedaan voor de zwervers die bij de pastorie aankloppen. Zij krijgen behalve een
kopje koffie dikwijls een kleine financiŽle ondersteuning
De balans en exploitatierekening van Caritas moeten jaarlijks door het bisdom worden goedgekeurd.

 

Terug